Wedstrijdreglement

De plaatstrekking van alle wedstrijden heeft plaats stipt één uur voor aanvang van de wedstrijd. Deelnemende vissers dienen 15 min voor aanvang van de trekking der plaatsen aanwezig te zijn.

De trekking bij het inschrijven dient enkel om de volgorde van de plaatstrekking te bepalen.

Wie te laat is bij het inschrijven komt als laatste aan de beurt bij de plaatstrekking.

De inleg van een clubwedstrijd voor het jaar 2020 bedraagt: 8 Euro waarvan 0,25 Euro voor de bom (lottrekking onder aanwezigen welke niet in de prijzen vallen).

De bom wordt enkel aan de visser gegeven welke aanwezig is bij de prijsafroeping van de desbetreffende wedstrijd.

Het prijzengeld wordt 1 op 2 (of 3) verdeeld, volgens de affiche. Alle wedstrijden worden gevist volgens het hiernavolgende reglement.

1.     De visser is verplicht te vissen op de hem door het lot toegewezen plaats. Indien men een andere plaats inneemt dan dewelke werd toegewezen, wordt men in de uitslag zonder gewicht geklasseerd. Het bestuur bepaalt welke visplaatsen die dag voor loting in aanmerking komen. De visplaats moet centraal ingenomen worden.

 

2.     Tijdens de wedstrijden mag er slechts met één hengel en met één enkele haak gevist worden.

 

 

3.     Hengellengte: De maximaal toegelaten hengellengte bedraagt 10m. Het totale maximum lengte (hengel + snoer) mag de 15 meter niet overschrijden. Het is verplicht op deze afstand een aanduiding in witte of gele kleefband aan te brengen op de stok. Bij twijfel kunt U gebruik maken van de hiervoor aanwezige paaltjes op verschillende plaatsen rond de vijver.

 

4.     a Leefnetten

Verplicht gebruik van de leefnetten van de club.  Iedere visser is zelf verantwoordelijk voor pieken of kliksystemen, voor het wegen dienen deze verwijderd te zijn. Gevangen vis dient onmiddellijk ( alvorens verder te vissen ) met de schepnet in het leefnet gezet te worden, er mag geen vis overgeplaatst worden van het ene naar het andere net.

Max 15 Kg in de leefnet, bij overschrijding blijft het 15 Kg tot 20 Kg, boven de 20 kg vervalt deze net ( 0 ).

b Schepnet

Het schepnet dient vervaardigd te zijn uit zacht materiaal. Elke visser zal zijn schepnet ontsmetten in de daarvoor voorzien bak, voor en na de wedstrijd.

5.     Het voederen:

a.     Wedstrijden met voer:

1.     Club wedstrijden en enkel wedstrijden:

Maximum 1.500kg. knijp vast, 1 liter af gezeefde  maden ( kleine en/of grote, en/of casters (verdeling zelf te kiezen), 0,600kg granen, zaden en/of deegwaren (uitgelekt) en 2 maatbekers  korrels/pellets (enkel  korrels/pellets aangekocht bij de club).

Vissers zonder voer mogen 3 maatbekers korrel/pellets hebben.

2.     Koppel wedstrijden en Marathon:

2 Kg voeder knijp vast

2L afgezeefde maden( kleine en/of grote) en/of casters (verdeling zelf te kiezen),  0,600kg granen, zaden en/of deegwaren (uitgelekt) en 2 maatbekers korrels/pellets (enkel  korrels/pellets aangekocht bij de club).

Koppels zonder voer mogen 3 maatbekers korrel/pellets hebben.

 

b.     Wedstrijden zonder voer: 2 liter af gezeefde maden ( kleine en/of grote) en/of casters (verdeling zelf te kiezen), 0,600 kg. granen, zaden en/of deegwaren (uitgelekt) en 2/3 maatbekers korrels/pellets (enkel  korrels/pellets aangekocht bij de club).

 

Belangrijk: Alles dient een half uur voor aanvang van de wedstrijd op de visplaats aanwezig te zijn. Wanneer  toegelaten toevoegingen zoals maïs, casters, e.a. in het voeder zitten bij het aanbieden voor de controleweging, zullen deze supplementen meetellen bij het maximum toegelaten gewicht.

Alles moet apart voor controle aangeboden worden!

6.      Vers de vase, gekleurde maden, eender welke bessen, couscous,  casters van gekleurde maden als aas of in het voer zijn NIET TOEGELATEN. Ook tubifex en pieren zijn verboden in het voeder.

 

7.      In geval van storm en/of onweer tijdens een wedstrijd, kan de wedstrijdleider de aan gang zijnde wedstrijd stilleggen of mogelijk zelfs annuleren. In het laatste geval zal het bestuur moeten beslissen of de wedstrijd al dan niet dient hervist te worden.

              

8.      Het is toegelaten te vissen met een ‘rek’ in de top of tussen de vislijn.

 

9.   Iedere visser dient recht voor zich uit te vissen en mag een andere visser niet hinderen. Wanneer een visplaats, links of rechts naast de visser vrij is, mag er kort, schuin gevist worden tot aan het begin van het vrije plateau. Tijdens de dril mag de visplaats niet verlaten worden.

 

10. Om de gevangen vis zoveel mogelijk te ontzien, dient U deze te onthaken in een ‘volle’ emmer water. Gelieve de vissen ook heel zorgvuldig te behandelen, en onmiddellijk na de vangst met het schepnet in het leefnet terug te zetten.

 

11. Wedstrijdsignalen:

           

                     1ste wedstrijdhelft:

                1ste signaal: vissen en voederen .

                    Verwittiging 5 min voor einde 1 ste wedstrijdhelft.                                                                

              2de signaal: einde eerste wedstrijdhelft.

                          

                2de wedstrijdhelft:

             3de signaal: vissen.

             4de signaal: einde wedstrijd.                                                                                                              

12.   Er mag slecht eenmaal zwaar gevoederd worden te 9:30u bij aanvang van de wedstrijd.

 

Vanaf dan mag er licht bijgevoerd worden, cuppen is toegelaten

 

 

13.    Na het 2de signaal, bij de pauze,moet iedereen onmiddellijk zijn visplaats verlaten. Een kwartier voor  aanvang van de tweede wedstrijdhelft mag U zich terug naar uw plaats begeven. Vissers die bij een clubwedstrijd te laat komen om tijdig mee te starten kunnen de wedstrijd wel meevissen maar zij mogen GEEN vast voeder gebruiken.

 

14. Controle: Het bestuur kan ten allen tijde controles doorvoeren. Ongeveer 20% van de deelnemende vissers, door het lot aan te duiden, zullen elke wedstrijd gecontroleerd worden. Controle gebeurt door de wedstrijdleider of een vervanger. Bij gebrek aan bestuursleden kan er een visser worden uitgelood om mee controle te doen. Deze lottrekking gebeurd voor de wedstrijd. Elke visser dient zelf over een plastic zak te beschikken voor het aanbieden en het wegen van het vast voeder.

 

15. Wanneer men tijdens een wedstrijd zijn visplaats voor een langere tijd verlaat, moet de vislijn uithet water zijn.

  

16.    Wanneer een visser om een of andere reden vóór het einde van een wedstrijd stopt, wordt hij/zij beleefd verzocht in stilte in te pakken. Spoel geen leefnetten noch schepzak uit zolang de wedstrijd aan gang is. Ledig evenmin uw emmer met water in de vijver.

 

17.   De weging na de wedstrijd zal gebeuren door enkele bestuursleden en vrijwilligers. De visser welke op laagste visplaats en fysiek bekwam gaat mee om de leefnetten van de wegers op te halen. Wanneer door omstandigheden dit niet mogelijk is zal dit gedaan worden door de visser ernaast. Bij gebrek aan vrijwilligers om mee te wegen zal het bestuur een beurtrol op stellen.

 

18.   Honden moeten te allen tijde aan de leiband gehouden worden (Zie Huurovereenkomst).

 

19.  Elke visser in het bezit van een lidkaart en die deelneemt aan wedstrijden van de hengelvereniging Zout en Zoet VZW. wordt geacht deze reglementen te kennen en na te leven. Overtredingen zullen sancties tot gevolg hebben. De te nemen sancties zullen door het dagelijks bestuur bepaald worden en zijn niet voor beroep vatbaar.

 

Voor discussiepunten die niet zouden voorkomen in dit reglement, is enkel het bestuur bevoegd. Bij herhaalde overtredingen op het wedstrijdreglement, bij onsportief of ontoelaatbaar gedrag, kan er een schorsing volgen tot de eerstvolgende bestuursvergadering, waar bij stemming de vergadering een beslissing zal nemen.

 

                                                                                             

 

                                                                                                             HET BESTUUR.