Inwendig reglment

Het bestuur verwacht dat iedereen, naar eer en geweten en in alle eerlijkheid, zijn verantwoordelijkheid zal opnemen ten opzichte van de club, zijn leden en al zijn eigendommen.

 

DAGELIJKS BESTUUR.   

Het bestuur is samengesteld als volgt:

Voorzitter, ondervoorzitter,vijververantwoordelijke, materiaalverantwoordelijke, penningmeester, secretaris, kantineverantwoordelijke, wedstrijdleider, feestbestuurder, lid.

 

VZW.

De raad van bestuur is samengesteld uit minimum drie leden en maximum 10 leden.

Het dagelijks bestuur wordt door de stemgerechtigde leden op de statutaire vergadering verkozen, voor een periode van twee jaar en zijn mogelijk herkiesbaar na deze termijn. Zij die verkozen zijn verdelen de taken van het bestuur en de raadsleden onderling.

Zie ook de statuten van de vissersclub ZOUT & ZOET VZW.

 

Ieder bestuurslid zal de hem toegewezen taak naar beste vermogen uitvoeren, altijd in samenspraak met de andere bestuursleden.

 

Elk stemgerechtigd lid is geacht de jaarlijkse statutaire vergadering bij te wonen. Eventuele punten voor de dagorde van deze vergadering moeten uiterlijk 2 weken voor de vergadering in het bezit van de voorzitter of de secretaris te zijn. Naamloze punten worden niet aanvaard.

 

1.     Lidgeld 2019

a)     Voor dit jaar bedraagt het lidgeld 50 euro, te betalen voor 01 januari van het nieuw seizoen.

 

b)     Dit geldt eveneens voor kinderen van een betalend lid dewelke geen 16 jaar worden in 2019 zijn automatisch lid. Tijdens het vrij vissen dienen zij echter altijd vergezeld te zijn van een betalend lid.

 

c)     Iedere wedstrijdvisser dient zelfstandig te vissen.

 

d)     Elke aangesloten wedstrijdvisser is automatisch verzekerd bij de Koninklijke Vlaamse Lijnvissers Federatie (KVLF) waarbij onze vereniging aangesloten is. De prijs van deze verzekering is begrepen in het lidgeld.

 

e)     Steunende leden betalen 20 €.

 

 

 

2.     Rangschikking

a)     Clubwedstrijden: In 2019 worden er 15 wedstrijden gevist die tellen voor het clubkampioenschap, hiervan zijn 10 wedstrijden met vast voeder en 5 zonder vast voer. De beste 11 uitslagen tellen voor de algemene rangschikking. Om aan ledenwerving te doen zijn alle wedstrijden open, doch enkel leden komen in aanmerking voor eindklassement en koningsvissen.

Bij gelijkheid van punten is het totaal gewicht van de beste 11 wedstrijden doorslaggevend. Men moet ten minste 11 wedstrijden van het clubkampioenschap mee gevist hebben om in aanmerking te komen voor een prijs in het eindklassement.

 

b)     Senioren Wedstrijden: In 2019 worden er 18 wedstrijden gevist die tellen voor het seniorenkampioenschap, hiervan zijn 9 wedstrijden met vast voeder en 9 zonder vast voer.

De beste 13 uitslagen tellen voor de algemene rangschikking.

Bij gelijkheid van punten is het totaal gewicht van de beste 13 wedstrijden doorslaggevend. Men moet ten minste 13 wedstrijden van het seniorenkampioenschap mee gevist hebben om in aanmerking te komen voor een prijs in het eindklassement.

 

 

 

3.     Puntentoekenning:

1ste plaats = 1 punt – 2de plaats = 2 punten – 3de plaats = 3 punten,   enz.

Bij gelijkheid aan gewicht krijgt de oudste in leeftijd voorrang. Dit geldt enkel voor het prijzengeld, maar heeft geen enkele invloed op de eindrangschikking.

Bij een nul aan gewicht in een wedstrijd bekomt men het puntenaantal van het aantal deelnemers. Voor een niet mee geviste wedstrijd krijgt men 50 punten.

 

Het bestuur bepaalt welke bevisbare plaatsen in aanmerking komen voor loting bij de viswedstrijden.

 

4.     Konings/Keizervissen:

a)     De 15de wedstrijd van het clubkampioenschap telt voor het koningsvissen. Elke wedstrijdvisser kan aan deze wedstrijd deelnemen, maar om in aanmerking te komen voor de titel, moet hij/zij aan ten minste 10 wedstrijden(of meer), tellende voor het clubkampioenschap, hebben deelgenomen. Dus in totaal 11  wedstrijden.

b)     De 18de wedstrijd van het seniorenkampioenschap telt voor het keizersvissen. Elke wedstrijdvisser kan aan deze wedstrijd deelnemen, maar om in aanmerking te komen voor de titel, moet hij/zij aan ten minste 12 wedstrijden(of meer), tellende voor het clubkampioenschap, hebben deelgenomen. Dus in totaal 13  wedstrijden.

 

c)     Ook in 2019 is er een wisselbeker plus een geldprijs van 40 Euro voorzien voor de winnaar van het konings/keizervissen. Wanneer deze beker het daaropvolgende jaar in dezelfde staat wordt teruggebracht ter overhandiging aan de nieuwe koning, zal de koning van 2018 nogmaals een geldprijs ter waarde van 40 Euro ontvangen.

 

5.     De eerste 7 gerangschikte vissers in het eindklassement van het clubkampioenschap, aangevuld met de twee eerste van het bekercriterium, mogen deelnemen aan het Kampioenschap van Brecht. Indien er zich onder de eerste twee vissers van het bekercriterium iemand bevindt die eveneens bij de eerste zeven van het clubkampioenschap geëindigd is wordt in het bekercriterium nr 3 en 4 aangeduid, enz.

 

6.     Het is voor iedereen verboden vrij te vissen op de vijver op de dagen dat er wedstrijden voorzien zijn. Na de wedstrijd is vrij vissen toegelaten. Er mag gevist worden van zonsopgang tot en met zonsondergang. Tijdens het vrij vissen op de vijver mag men maximaal met twee hengels vissen, met of zonder opwindmechanisme. De gevangen  vis onthaken in  een ‘volle’ emmer water. Vis voorzichtig behandelen en met het schepnet terugzetten.

 

De vissen niet langer dan nodig in het schepnet laten zitten, dwz. onmiddellijk terugzetten met het schepnet!Het is verboden om gericht op karper te vissen op de wedstrijdvijver (dwz voederplek aanleggen met boilies) Enkel occasioneel een karperhengeltje ingooien is toegelaten. Op de kweekvijver is specifiek karpervissen toegelaten.

 

7.     Gevangen vis mag niet meegenomen worden en moet onmiddellijk teruggezet  worden in dezelfde visvijver als deze waar de vis werd gevangen. Uitzondering: indien er een graskarper wordt gevangen mag deze niet worden terug gezet in de wedstrijdvijver. Enkel het bestuur kan een afwijking op deze maatregel toestaan.

 

 

8.     Er mag in 2019 niet gesnoekt worden tussen 01/03/2019 en 01/11/2019.  

 

9.     De eindklassering 2019 verschijnt in de maand oktober en wordt uitgehangen in de kantine van ZOUT & ZOET VZW. Het uitreiken van de prijzen gebeurt op de jaarlijkse drink of teerfeest. Afwezigen kunnen hun prijs later afhalen bij de secretaris of de voorzitter na afspraak of ten laatste op de ALGEMENE VERGADERING in februari 2020. Niet afgehaalde prijzen blijven eigendom van de club.

 

10.  Elke visser welke recreatief komt vissen is verplicht zijn lidkaart bij zich te hebben zodat deze op eenvoudig verzoek kan getoond worden.

 

11.  Het is verboden te roken in de kantine van de club.

 

12.  De poort, aan de ingang van de visvijver,dient in de mate van het mogelijke, steeds afgesloten te worden.

 

13.  In het kader van sportieve activiteiten zetten onze sportvrijwilligers zich in hun eigen vrije tijd volledig  belangeloos, onbezoldigd en op vrijwillige basis in voor de vereniging.De mogelijk aan onze  sportvrijwilligers betaalde vergoedingen kunnen en mogen enkel kosten zijn die rechtstreeks voortvloeien uit door hen gepresteerde werkzaamheden, die eigen zijn aan de vereniging. Uitgaven voor persoonlijk gebruik moeten ten alle tijde en bij voorkeur op voorhand, ter goedkeuring voorgelegd worden op de bestuursvergaderingen. Ook uitgaven voor veranderingwerken dienen voorafgaandelijk goedgekeurd. Niemand kan op eigen initiatief werken aan de vijver of in de kantine uitvoeren waarvoor achteraf kosten worden voorgelegd die niet vooraf werden goedgekeurd.

 

14.  Als een lid stempelgerechtigd is, zal hij/zij zich bij de secretaris melden met een formulier C 45 B. Dit formulier kan bekomen worden bij het werkloosheidsbureau.

 

 

In de maand februari 2019 is er een ALGEMENE VERGADERING voor de leden.

 

     HET BESTUUR.